تعاونی ساز -> مسکونی
 خانه    تعاونی ساز -> مسکونی

تعاونی ساز -> مسکونی